Huisreglement

Dit ´Intern Reglement´ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van Waasland-Beveren: spelers, staff en ouders.Het Jeugdbestuur van Waasland-Beveren dankt dan ook elkeen voor het naleven en doen naleven van deze richtlijnen.

Algemeen

• Per seizoen worden door het jeugdbestuur de lidgelden voor de jeugd vastgesteld. Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, de verzekering en de inschrijving bij Waasland – Beveren .

• Elke speler en de ouders (of verantwoordelijken) van deze speler worden geacht bij het lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit interne reglement.

• Indien één of meerdere leden van het jeugdbestuur een overtreding van dit reglement vaststelt, kan het disciplinaire maatregelen treffen tegen de speler die de overtreding begaat. Deze maatregelen kunnen variëren van schorsing voor een bepaalde periode van de speler, tot volledige schrapping of zelfs weigering tot toegang.

• De spelers kunnen in geval van meningsverschillen op sportief vlak contact opnemen met de Sportieve Cel indien een voorafgaand gesprek met de betrokken jeugdtrainer geen oplossing opleverde. De Sportieve Cel kan partijen uitnodigen om te worden gehoord. Sportieve beslissingen en sancties worden genomen door de Sportieve Cel. Als de problemen en vergrijpen verder gaan dan het sportieve vlak, kan zij een advies overmaken aan het Jeugdbestuur, die dan de uiteindelijke beslissing zal nemen.

• Het Jeugdbestuur verbindt zicht ertoe dit interne reglement op internet te plaatsen, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

• Dit interne reglement kan steeds gewijzigd worden door het Jeugdbestuur. Deze wijziging kan op elk moment van het seizoen plaatsvinden en zal aan de spelers worden gemeld via publicatie op het internet.

• In alle gevallen waar dit interne reglement niet voorziet, beslist het Jeugdbestuur.

• PANATHLON verklaring over ethiek in de jeugdsport (lees hier).

Charter voor spelers

-Gedrag en regels tijdens trainingen.

• Alle hieronder beschreven regels worden strikt opgevolgd door de spelers, tenzij uitdrukkelijk anders gevraagd door de trainer of de afgevaardigde. De trainers of afgevaardigden kunnen daarenboven nog extra regels toevoegen per ploeg (mits goedkeuring door de Sportieve Cel), waarvan zij de spelers op de hoogte brengen.

• Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld. In geval van ziekte wordt tevens de duur van de afwezigheid gemeld.

• Elke speler is minimaal één kwartier voor de training aanwezig op de club.

• Elke speler groet zijn trainer en afgevaardigde bij aankomst en vertrek in de club.

• Elke kwetsuur wordt voor de training gemeld aan de trainer. In overleg met de trainer wordt de kinesist van de club bezocht.

• Vanaf het ogenblik dat de medische staf van de club beslist dat een geblesseerde speler zich terug mag aanbieden tijdens de trainingen, gebeurt de revalidatie volledig in de club en moet de speler aanwezig zijn tijdens de trainingen, tenzij anders besproken met de trainer.

• Bij aankomst begeeft de speler zich onmiddellijk naar zijn kleedkamer. Hij loopt niet vrij rond op de club.

• De spelers begeven zich zonder uitdrukkelijke toestemming niet op de terreinen, in de bergruimtes of in een andere ruimte dan de aan de ploeg toegewezen kleedkamer.

• Geen onnodige waardevolle voorwerpen (gsm, horloge, sieraden) of grote hoeveelheden geld meebrengen naar de kleedkamer. De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

• De spelers bewaren de orde in de kleedkamer. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat geen afval achter, elders dan in de vuilbak. Zowel voor als na de training bevindt men zich niet langer dan noodzakelijk in de kleedkamer.

• Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, zwijgen alle spelers.

• Het trainingsmateriaal wordt door de spelers naar het trainingsveld gedragen. De trainer bepaalt eventueel een beurtrol.

• Geen enkele speler betreedt het trainingsveld waarop een andere ploeg actief is.

• De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen. Er wordt niet gespeeld tijdens en op weg van en naar de training.

• Spelers die op gelijk welke manier de training blijvend storen worden gesanctioneerd.

• Het gebruik van obscene, beledigende of racistische taal is ten strengste verboden.

• De spelers beoefenen hun sport op een gezonde agressieve manier, met respect voor het lichaam van de tegenstander. Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie tijdens de training wordt bestraft met het onmiddellijk op non actief zetten tijdens de training.

• Binnen de club is de voertaal het Nederlands. Alle communicatie en spreektaal binnen de club gebeurt in het Nederlands.

• Wie zonder aanvaardbare reden te laat komt op training kan onderworpen worden aan een individueel trainingsschema of zelfs verplicht worden de training in de dug-out te volgen.

• Vooraleer na een training terug te keren naar de kleedkamer worden buiten de voetbalschoenen uitgedaan en proper gemaakt. Dit geldt ook voor de ballen.

• Hou de kleedkamers proper. Het opzettelijk bevuilen van de kleedkamers zal ernstig gesanctioneerd worden.

• Elke speler neemt na de training of wedstrijd verplicht een douche.

• Tijdens het douchen draagt elke speler enkel badslippers.

• Elke speler draagt uitermate zorg voor zijn uitrusting en steekt zijn gebruikte outfit ordelijk weg in zijn sporttas. De sporttassen kunnen gecontroleerd worden.

• Niemand verlaat onverzorgd de kleedkamers.

• Na de training mag de speler niet alcoholische drank drinken in de cafetaria. Hij blijft echter niet langer dan nodig zonder toezicht op de club.

• Er wordt enkel getraind in de kledij van Waasland – Beveren , indien men zich niet aan de regels houdt kan men onderworpen worden aan een individueel trainingsschema of zelfs verplicht worden de training in de dug-out te volgen.

-Gedrag en regels tijdens wedstrijden

• De meeste gedragsregels tijdens trainingen gelden ook voor de wedstrijden.

• Ongewettigd te laat komen op een wedstrijd betekent automatisch dat je bankzitter wordt tijdens de wedstrijd of zelfs niet op het wedstrijdblad verschijnt.

• Veelvuldig te laat komen betekent definitieve verwijdering als speler.

• Elke speler biedt zich op het door de trainer afgesproken uur aan om deel te nemen aan de wedstrijd.  Voor een busverplaatsing site Freethiel is de opstapplaats op de parking aan het stadion of aan station in Beveren. Elke speler komt naar de wedstrijd in uitgangstenue (trainingspak van dit seizoen en eventueel coachjas).

• De spelers tonen volledige inzet, motivatie en concentratie tijdens de wedstrijden, opwarming en wedstrijdbespreking.

• De spelers zijn het visitekaartje en het uithangbord van onze club. Zij brengen de naam van onze club niet in diskrediet door onbehoorlijk of onsportieve gedrag op het terrein of daarbuiten. In geval van ernstige tekortkomingen op gebied van fair-play, sportiviteit en algemeen gedrag kan het Jeugdbestuur op advies van de trainer en in samenspraak met de Sportieve Cel een sanctie uitspreken.

• Na de wedstrijd wordt, onder leiding van de afgevaardigde, op een ordelijke manier de gebruikte kledij weer ingezameld. De spelers houden zich aan de organisatie die de afgevaardigde oplegt.

• Alle sierraden worden verwijderd voor de wedstrijd.

• Speelgelegenheid:

Selectiecriteria spelers (trainer bepaalt in overleg met Hoofd opleiding)

• -aanwezigheid voorbereiding + trainingen

• -inzet op trainingen

• -discipline speler / ouders

Onderbouw: min.50%

Middenbouw: min.50% (hier weliswaar te bekijken per half seizoen en niet per match)

-Andere gedragsregels voor spelers

• De nachtrust van de spelers is van het allergrootste belang om de intensiteit van de inspanningen te kunnen verwerken. Daarenboven moeten zij zich fris kunnen aanbieden op de trainingen en wedstrijden om een hoog technisch niveau te kunnen bereiken. Tot en met 12 jaar moeten ouders er rekening mee houden dat hun kinderen rond 21 uur naar bed gaan.

• Voor testwedstrijden of trainingen bij een andere club is een schriftelijke toestemming van het Jeugdbestuur van Waasland – Beveren vereist omwille van de eerlijkheid ten opzichte van de club en omwille van de verzekering van de speler.

• Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie van Waasland – Beveren zullen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

• Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden (slaan, niet voetbalbewegingen, enz.) worden onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

• Het ontvreemden of stelen van bezittingen die toebehoren aan Waasland – Beveren, (inbegrepen uitrusting), medespelers of medewerkers kan bestraft worden door het Jeugdbestuur met onmiddellijke verwijdering van de speler.

• Spelers die betrapt worden op het gebruik, bezit of dealen van drugs worden onmiddellijk uit de club verwijderd bij beslissing van het Jeugdbestuur. Een beroep tegen deze beslissing is niet mogelijk.

• Scholieren leiden de thuiswedstrijden van de pre miniemen en duiveltjes als scheidsrechter. Een beurtrol zal opgesteld worden door de coördinator van de reeksen scholieren, in samenspraak met de betrokken trainers. Spelers die deze verplichting niet nakomen zullen gesanctioneerd worden.

Charter voor ouders

• Aangezien de spelers verschillende malen per week op de club zijn, is het belangrijk te komen tot een goede informatie-uitwisseling. De ouders moeten daarom de sportieve leiding op de hoogte brengen van belangrijke familiale omstandigheden, problemen op school, eventuele medische dossiers en dergelijke zodat we niet nodeloos in probleemsituaties terechtkomen.

• De ouders van elke Waasland – Beveren speler wordt met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, geen confrontaties met ouders van tegenpartij, …) voor alle jeugdspelers van Waasland – Beveren te supporteren.

• Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door Waasland – Beveren aangestelde trainer komen. Indien dit niet het geval is kan men gesanctioneerd worden door de sportieve cel.

• Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen worden bezadigd benaderd en mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of het sporteducatieve karakter op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de werking van de jeugdopleiding in het gedrang brengen of die de technische staf, trainers of andere medewerkers beledigen in het publiek, kunnen de toegang tot de jeugdopleiding van Waasland – Beveren ontzegd worden.

• Het betalen van jeugdspelers voor de geleverde prestaties is ten strengste verboden. Niet naleven van deze regel kan de onmiddellijke uitsluiting betekenen.

• De ouders verbinden zich ertoe eventuele problemen via de technische staf bekend te maken. Zij respecteren de integriteit van de club en laten zich niet verleiden om de club op een negatieve manier voor te stellen.

• De ouders van elke Waasland – Beveren speler worden met aandrang gevraagd om er voor te zorgen dat de speler op tijd komt. We willen de ouders wijzen op het feit dat zij hier een belangrijke rol spelen en het organisatiemodel van Waasland – Beveren en de werking van de jeugdopleiding niet in gevaar mogen brengen door een nonchalante en een vrijblijvende opstelling. Veelvuldig te laat komen kan dan ook een definitieve verwijdering als speler tot gevolg hebben.

• Ouders laten hun kind niet alleen voor een training vooraleer zij er zich van vergewist hebben dat de training effectief plaatsvindt.

• Voor wedstrijden op verplaatsing zorgen de ouders voor het vervoer van hun kind. Verplaatsingen gebeuren steeds met eigen vervoer. Trainers en begeleiders zijn niet verplicht kinderen mee te vervoeren.

• De trainer kan in geen enkel geval beïnvloedt worden door de ouders met betrekking tot de activiteiten van de speler.

• Het inrichten van etentjes, feestjes, vieringen, enz… gebeurt altijd na contact met het Jeugdbestuur. Hier moet voldoende rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden van alle ouders om zodoende geen kinderen uit te sluiten.

• Alle boetes opgelegd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond naar aanleiding van wangedrag van supporters zullen verhaald worden op de overtreder(s).

• In geval van ernstige onenigheid of onaangepast gedrag van de ouders wordt steeds het Jeugdbestuur ingeschakeld om een beslissing te nemen.

• De ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer voor of na een training of wedstrijd. Uitzondering voor de ouders van de kinderen van de leeftijd van 5 jaar.

Enkele tips voor de ouders

• Geef u zoon op sportief vlak de steun die hij nodig heeft, maar ook niet meer dan dat .

• Op tijd in bed zal de sportieve prestatie gunstig beïnvloeden.

• Resultaten zijn niet het belangrijkste, wel het leren voetballen en de gedragingen van u kind op en buiten het veld.

• BELANGRIJK !!! Steun de jeugdtrainers. Zij weten wat ze doen en zijn u vertrouwen waard!

• Hou er rekening mee dat de ene jongere sneller tot ontbolstering komt dan de andere. Er zijn genoeg voorbeelden van spelers in eerste klasse die in de jeugdrangen gewestelijk gespeeld hebben.

• Moedig alle spelers aan, zonder langs de zijlijn instructies te geven. Dit laatste is het werk van de Jeugdtrainer.

• Blijf positief ten opzichte van de wedstrijdleiding, ook voor de scheidsrechters is jeugdvoetbal een hobby en die man doet zijn uiterste best om alles vlot en eerlijk te laten verlopen. Ook al maakt hij eens een foutje.

Charter voor supporters

“Voetbal is een feest”, dit is nog steeds bij Waasland – Beveren  geldend principe. Om dit te bereiken

gelden de onderstaande “spelregels” die u als supporter in acht moet nemen:

1. Zorg voor een rustige en sportieve houding bij elke wedstrijd ten opzichte van de spelers, de

scheidsrechter en andere supporters. Wat ook de inzet van de wedstrijd moge zijn.

2. Hou als supporter ten aanzien van de scheidsrechter onderstaande regels in acht:

– De beslissing van de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden. Hij is de baas op het veld.

– Ga niet over tot het uitschelden of beledigen van een scheidsrechter vóór, tijdens of na een

wedstrijd.

– De scheidsrechter is opgeleid om zijn taak uit te oefenen en is dus normaliter op de hoogte van

het reglement.

– De scheidsrechter doet steeds zijn best, maar kan ook fouten maken, net zoals anderen doen.

– De scheidsrechter is onpartijdig en heeft dus een neutrale kijk op de gang van zaken.

– Ze verdienen dus respect en ondersteuning. Bedenk dat er zonder scheidsrechter geen

wedstrijd zou zijn en dat het verwijten van de scheidsrechter niet zal leiden tot een

verandering van de uitslag.

3. Blijf als supporter van Waasland – Beveren  in alle omstandigheden verantwoordelijk voor uw gedrag.

4. Heb als supporter van Waasland – Beveren  respect en draag zorg voor de infrastructuur van de club,

zowel thuis als op verplaatsing.

5. Als supporter van Waasland – Beveren  je je van elke vorm van racisme.

6. Kortom, als supporter van Waasland – Beveren  onderschrijf je de regels van de fair-play in de meest

ruime betekenis van het woord. Je bent FIER om supporter van Waasland – Beveren  te zijn.

Voetbal als ploegsport kan een belangrijke bijdrage betekenen in de opvoeding en ontplooiing van een kind. Het is daarbij belangrijk dat om en rond het veld ook de supporters het voorbeeld geven van

een sportieve ingesteldheid en de spelers positief blijven stimuleren.

Charter voor jeugdbestuur

Het jeugdbestuur is een belangrijke schakel binnen onze vereniging.

U zet mee de lijnen uit die wij als vereniging gaan volgen daarom is het grootste belang dat de leden van onze jeugdwerking het goede voorbeeld geven.

1. U onderschrijft mee de missie en visie van Waasland-Beveren en draagt dus onze visie op sportiviteit en respect hoog in uw vaandel.

2. Net zoals bepaald voor jeugdspelers en ouders gedragen ook wij leden van de jeugdwerking ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein.

3. Wees enthousiast en moedig onze ploegen op een positieve manier aan. Toon dat u een echte supporter bent.

4. De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd !

5. Toon correct gedrag en taalgebruik.

6. U ben als lid van onze jeugdwerking een vertegenwoordiger van onze vereniging. Uw manier van handelen en doen bepaalt mee hoe de buitenwereld onze vereniging beoordeelt.

7. U werkt actief mee om de status van onze vereniging hoog te houden.

8. Als lid van onze jeugdwerking houdt u op een positieve manier toezicht op het naleven van de sportieve charters door zowel spelers, ouders als supporters.

Dit charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze vereniging.

We zijn er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een stap is naar sportief succes!

Aarzel niet om met problemen langs te komen bij onze jeugdverantwoordelijken.

Gerry Liessens : gerry.liessens@waasland-beveren.be

Op een ernstige en rustige manier kunnen met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.

Samen met u kunnen we er iets tof van maken!